Retro

2019 Suzuki Alto Lapin

On display at Benzin Cafe, Dural – Australia's newest Kei car